eIDAS

Skicka dokument till EU-länderna och få dem undertecknade på ett säkert sätt med hjälp av EU's tjänst för elektronisk identifiering och betrodda dokument.

eIDAS ingår i alla Addo Sign abonnemang

Vad är eIDAS och varför är det smart?

eIDAS är en europeisk förordning som inrättades för att skapa ett harmoniserat ramverk för elektronisk identifiering och betrodda tjänster i EU's medlemsländer. I korthet innebär det att du genom Addo Sign kan skicka dokument för underskrift i andra EU-länder, och med eIDAS använder du det landets digitala identifiering.

Scenario

Du gör affärer med ett italienskt företag och behöver skicka ett avtal för underskrift och vill vara säker på att det kommer fram säkert och är undertecknat av rätt person. Här använder du helt enkelt eIDAS, som ser till att mottagaren identifierar sig och signerar med den italienska motsvarigheten till BankID.

Tillgängliga länder

Østrig, Belgien, Kroatien, Estland, Tyskland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien.

Hur man använder eIDAS i Addo Sign

Att använda eIDAS i Addo Sign är enkelt. När du ska ange en mottagare väljer du bara Europa > eIDAS. Om du har flera undertecknare av dokumentet kan du individuellt välja hur de ska identifiera sig och underteckna.

Prøv gratis

Mer information om EU/eIDAS

eIDAS står för "Electronic Identification, Authentication, and Trust Services", vilket kan översättas till "Elektronisk identifiering, autentisering och betrodda tjänster". Det är en europeisk förordning som inrättades för att skapa ett harmoniserat ramverk för elektronisk identifiering och betrodda tjänster i EU's medlemsländer. eIDAS antogs 2014 och trädde i kraft 2016.

Viktiga mål med eIDAS

Underlätta transaktioner över gränserna
eIDAS syftar till att undanröja hinder för elektroniska transaktioner inom EU genom att upprätta en rättslig ram för erkännande och godtagande av elektronisk identifiering och betrodda tjänster i medlemsstaterna.

Förbättra säkerhet och förtroende
I förordningen fastställs standarder för elektroniska signaturer, elektroniska sigill, elektroniska tidsstämplar och elektroniska dokument för att garantera säkerheten och tillförlitligheten i elektroniska transaktioner.

Främja innovation
eIDAS uppmuntrar till utveckling och införande av säkra metoder för elektronisk identifiering och autentisering, vilket kan främja innovation och tillväxt i den digitala ekonomin.

Viktiga komponenter i eIDAS

Elektroniska signaturer eIDAS definierar tre typer av elektroniska signaturer med olika säkerhetsnivåer: enkla elektroniska signaturer, avancerade elektroniska signaturer och kvalificerade elektroniska signaturer. Kvalificerade elektroniska signaturer har den högsta nivån av rättsligt erkännande.

Elektroniska tätningar
eIDAS tillhandahåller ett ramverk för juridiska personers användning av elektroniska sigill för att säkra elektroniska dokument och data.

Förvaltningstjänster
I förordningen fastställs krav för leverantörer av betrodda tjänster, inklusive kvalificerade leverantörer som erbjuder tjänster som elektroniska signaturer, elektroniska sigill, elektroniska tidsstämplar och autentisering av webbplatser.

Ömsesidigt erkännande
I eIDAS fastställs principen om ömsesidigt erkännande, vilket innebär att elektronisk identifiering och betrodda tjänster som är förenliga med förordningen i en EU-medlemsstat bör erkännas och godtas i andra medlemsstater.

eIDAS är viktigt för att främja tillväxten av den digitala ekonomin inom EU genom att tillhandahålla en rättslig ram som främjar förtroende och säkerhet för elektroniska transaktioner. Det förenklar också gränsöverskridande elektroniska transaktioner och bidrar till utvecklingen av en gemensam europeisk digital marknad.

Kom igång med digital signering. 10 signaturer per månad och obegränsat antal användare.
200 SEK

keyboard_arrow_up